Vedtekter for Den Norske Bamseklubben

Gjeldende vedtekter per 18.02.2023. Vedtatt i konstituerende møte 8.9.2000, med endringer i årsmøtet 08.03.02, 24.3.2006, 21.3.2014, 16.3.2018 og 17.3.2023.

§1:       Formål:

Den norske Bamseklubben har til formål å skape gode sosiale miljøer og nettverk for homo-, bi- og transpersoner som definerer seg som menn, og som enten selv oppfatter seg som bamse, og/ellers trives sammen med bamser. Klubben overlater til den enkelte å definere seg som «bamse». De indre egenskapene er like viktige som de ytre kjennetegn.

§2:       Selvstendighet og nøytralitet:

Den Norske Bamseklubben er selvstendig og en livssynsmessig nøytral organisasjon. Den er partipolitisk uavhengig men tydelig i både nasjonale og internasjonale homopolitiske spørsmål som angår våre medlemmer og vårt miljø.

§3:       Medlemskap:

Alle homo-, bi-, og transpersoner som definerer seg som menn, og som støtter klubbens formål kan bli medlem. Medlemskap i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistisk formål er ikke forenlig med medlemskap i Den norske Bamseklubben.

§4:       Taushetsplikt:

Tillitsvalgte og andre som har tilgang på klubbens medlemslister har taushetsplikt om de opplysninger de derigjennom får tilgang til.

§5:       Årskontingent:

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

For 2001 er kontingenten fastsatt til kr. 100,-, fra 2003 er den fastsatt til kr 150,-, fra 2007 er den fastsatt til kr 200,- og fra 2019 er den fastsatt til kr 300,-.

§6:       Årsmøtet:

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet skal varsles med tre ukers varsel, og saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest en uke før møtet holdes.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

Beretning og revidert årsregnskap for foregående år, eventuelle innkomne forslag og valg av styre m.m. etter vedtektene § 7.

§7:       Styret:

Styret skal bestå av leder som velges for ett år av gangen, og 4 styremedlemmer som velges for to år ved at to styremedlemmer er på valg hvert år.  Styret suppleres med to varamedlemmer som velges for ett år av gangen. Årsmøtet velger også en revisor og en valgkomite med tre medlemmer.

§8:       Årets æresbamse:

Prisen «årets æresbamse» deles ut til en eller flere personer som over tid har gjort en ekstra innsats for bamseklubben. Det kan være et medlem i klubben som har bidratt til utvikling av det sosiale miljøet på en ekstraordinær måte, eller på annen måte har gjort seg fortjent til utnevnelsen.

Årsmøtet velger en komité som skal, første gang på årsmøtet i 2014, utpeke årets æresbamse.  Komiteen bør fortrinnsvis bestå av personer som tidligere har mottatt prisen. Valgkomiteen foreslår kandidater til priskomiteen. Komiteens medlemmer velges for to år av gangen. 

Prisen deles ut på årsmøtet. Prisen består av diplom, samt en pris i form av en gjenstand som komiteen bestemmer.

§9:       Vidar Kjærs Aktivitetsstøtte:

Målet til Vidar Kjærs Aktivitetsstøtte er å øke medlemstallet landsdekkende, og legge til rette for et samlet norsk bamsemiljø også utenfor hovedstaden.

Styret utnevner en komite bestående av 3 personer. Komiteen har fullmakt til å vurdere søknader og disponere støttens midler. Styret skal orienteres om støttens arbeid etter behov.

Komiteen skal legge fram en årsrapport på årsmøte.

§10:       Endring av vedtektene:

Det kreves to tredjedels flertall i årsmøtet for å endre vedtektene.

§11:     Nedleggelse av Den norske Bamseklubben:

Forslag om nedleggelse av Den norske Bamseklubben skal behandles av årsmøtet etter samme regler som ved endring av vedtektene.

I tillegg skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte der endelig vedtak fattes.

Årsmøtet skal gjøre vedtak om hvordan klubbens eiendeler og disponible midler skal anvendes ved nedleggelse.